Algemene voorwaarden - Imperial Security & Safety
Algemene voorwaarden Imperial Security & Safety
beveiliging Groningen, beveiliging, Groningen, beveiligingsbedrijf, veiligheidsbedrijf, veiligheidsadvies, beveiligers, beveiligen
364
page-template-default,page,page-id-364,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Artikel 1.1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Imperial Security & Safety sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor haar opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Imperial Security & Safety zijn verricht.

 

Artikel 1.2

Bij een bepaling, opgenomen in documenten van de opdrachtgever, die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zullen Imperial Security & Safety en opdrachtgever in overleg treden teneinde eventuele nieuwe bepalingen ter vervanging van de, in strijd zijnde bepaling, overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de bepaling van Imperial Security & Safety in acht wordt genomen.

 

Artikel 1.3

Met het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in het eerste lid, verplicht Imperial Security & Safety zich tot het verrichten van normale diensten en werkzaamheden in beveiliging en bewaking, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en deze naar beste weten en kunnen te verrichten.

Imperial Security & Safety garandeert niet dat gebeurtenissen (van welke aard dan ook) op het uitblijven waarvan haar in de overeenkomst bedoelde inspanningen zullen zijn verricht, niet zullen voorvallen.

 

Artikel 1.4

Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel de tussen Imperial Security & Safety en de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

 

Artikel 1.5

Alle offertes van Imperial Security & Safety zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Imperial Security & Safety is pas gebonden nadat zij de opdracht (schriftelijk of digitaal) heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is 21 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 1.6

Indien met betrekking tot de te verlenen diensten of te verrichten werkzaamheden, meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2. Prijsbetaling – en wijziging

Artikel 2.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting ( BTW ) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de offerte of het factuur.

 

Artikel 2.2

Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Imperial Security & Safety is gerechtigd indien er zich kostprijsverhogende wijzigingen voordoen  ten gevolge van onder anderen wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van de onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten en overige tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen die voor haar kostenverhogend zijn aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

 

 

Artikel 3. Betaling

Artikel 3.1

Imperial Security & Safety is gerechtigd aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de opdrachtgever in te dienen.

 

Artikel 3.2

Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de opdrachtgever niet gerechtigd is enige korting of compensatie toe te passen op de door de opdrachtgever aan Imperial Security & Safety verschuldigde betalingen.

 

Artikel 3.3

In geval de opdrachtgever haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, volgt er een betalingsherinnering zonder verhogingen. Daarna is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Imperial Security & Safety, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd van 6% over het totaal verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden.

Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe partijen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

 

Artikel 3.4

Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn, heeft Imperial Security & Safety het recht contante betalingen te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren.
Artikel 3.5

Indien opdrachtgever (een gedeelte van) de door Imperial Security & Safety verzonden factuur betwist, zal opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur, Imperial Security & Safety daarvan schriftelijk op de hoogte stellen alsmede de betwiste bedragen en de reden van betwisting.
Artikel 4. Verlenging en opzegging

Artikel 4.1

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Imperial Security & Safety verschilt per opdracht en kan zowel op ad hoc basis als op langere termijn worden uitgevoerd. Dit wordt vermeld bij de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4.2

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de datum van de afloop van de periode door de opdrachtgever of door Imperial Security & Safety bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging is opgezegd.

 

Artikel 5. Beëindiging

Artikel 5.1

Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien;

 

5.1.a de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

5.1.b het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

5.1.c de onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen; of de opdrachtgever haar huidige onderneming staakt;

5.1.d of de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn van tenminste tien (10) dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.

 

Artikel 5.2

Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit de gesloten overeenkomst voortvloeit voldoet, is Imperial Security & Safety na één aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de te verlenen diensten op te schorten, zonder dat Imperial Security & Safety tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Imperial Security & Safety toekomende rechten.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Artikel 6.1

Imperial Security & Safety is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
Artikel 6.2

Imperial Security & Safety is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.

 

Artikel 6.3

Imperial Security & Safety is nimmer aansprakelijk voor een schade verwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen zeven (7) dagen na de daaruit voortvloeiende schade per aangetekend schrijven aansprakelijk is gesteld.

 

Artikel 6.4

Imperial Security & Safety is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.

 

Artikel 6.5

Imperial Security & Safety is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart Imperial Security & Safety voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

 

Artikel 6.6

Imperial Security & Safety is jegens opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Imperial Security & Safety en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door Imperial Security & Safety gesloten, op het moment van de schade verwerkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering. De schade moet duidelijk verwijtbaar zijn aan (de medewerker van) Imperial Security & Safety.

 

Artikel 6.7

Aansprakelijkheid van Imperial Security & Safety is beperkt tot een bedrag van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak met een maximum per opdrachtgever van € 100.000,- (honderdduizend euro) per jaar.

 

Artikel 6.8

Voor schade die het gevolg is van oorzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van Imperial Security & Safety sleutels en/of andere hulpmiddelen, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Imperial Security & Safety worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 2000,- ( tweeduizend euro) per gebeurtenis.
Artikel 6.9

Aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat onbevoegden zich met de verloren hebbende of kwijtgeraakte sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang verschaffen tot de desbetreffende ruimten en/of objecten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien onbevoegden binnen vierentwintig (24) uur na het verlies van sleutels, zon – en feestdagen niet meegerekend, gebruik maken van de verloren sleutels en/of hulpmiddelen.

 

Artikel 6.10

De opdrachtgever is gehouden Imperial Security & Safety schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot het verlies van/of schade aan derden jegens Imperial Security & Safety of haar medewerkers inzake door Imperial Security & Safety geleverde diensten of te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 7. Ontdekking strafbare feiten

Indien medewerkers van Imperial Security & Safety een strafbaar feit ontdekken, wordt dit aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door medewerkers van Imperial Security & Safety alleen op expliciet verzoek van de opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Imperial Security & Safety en haar medewerkers voor alle aanspraken door derden, ter zake een dergelijke aangifte, ongeacht of Imperial Security & Safety of haar medewerkers met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

 

Artikel 8. Overmacht

Imperial Security & Safety is niet aansprakelijk voor schade indien  het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername, plunderingen en (natuur) rampen. Stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Imperial Security & Safety daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Imperial Security & Safety gebruikte vervoermiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Imperial Security & Safety kan worden toegerekend. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Imperial Security & Safety zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

 

 

 

Artikel 9. Communicatie- en camera apparatuur

Artikel 9.1

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten die Imperial Security & Safety uitbrengt ten behoeve van verhuur en ingebruikname van communicatie- en camera apparatuur. Dit zowel ter zake van de levering van producten als ter zake van het verrichten van werkzaamheden voor gebruik van de producten door Imperial Security & Safety aan afnemers, kopers en opdrachtgevers.

 

Artikel 9.2

Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden Imperial Security & Safety niet. Wijzigingen van technische aard zijn voorbehouden.

 

Artikel 9.3

Alle door Imperial Security & Safety opgegeven levering termijnen zijn slechts bij benadering en zullen niet als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Imperial Security & Safety  de opdrachtgever schriftelijk of digitaal zo snel mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 9.4

Imperial Security & Safety is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever jegens Imperial Security & Safety niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan volgens overeenkomst tot verhuur van communicatie- en camera apparatuur.. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 9.5

De door Imperial Security & Safety te leveren zaken reizen voor risico van de opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Imperial Security & Safety bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. Imperial Security & Safety is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever Imperial Security & Safety een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 9.6

Imperial Security & Safety sluit uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programma’s, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programma’s, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke programma’s te herstellen of te reproduceren, mits de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Imperial Security & Safety is ontstaan.

 

Artikel 9.7

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programma’s, software en apparatuur die door Imperial Security & Safety aan opdrachtgever op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Imperial Security & Safety of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten.

 

Artikel 9.8

Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programma’s, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programma’s en software.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 10.1

De opdrachtgever verplicht zich de beveiligingsaanbevelingen, plannen en -uitvoeringen zoals door Imperial Security & Safety geleverd, slechts aan te wenden voor eigen gebruik en niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10.2

Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Imperial Security & Safety afkomstige of door Imperial Security & Safety gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, documenten etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven eigendom van Imperial Security & Safety. De uitoefening van deze rechten (openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan Imperial Security & Safety voorbehouden.

 

Artikel 11. Overname personeel

De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op/of medewerking verlenen, in welke vorm dan ook, aan een medewerker die voor Imperial Security & Safety werkzaam is, om bij hem of derden te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten. In gevallen dit zich voordoet, geldt er sanctie van een direct opeisbare boete van € 15.000 per overtreding. Indien een medewerker van Imperial Security & Safety zelf pogingen onderneemt om voor of via de opdrachtgever elders dan bij Imperial Security & Safety werkzaamheden te gaan verrichten, dient de opdrachtgever onverwijld de directie van Imperial Security & Safety hiervan in kennis te stellen. In gevallen waarin de opdrachtgever dit nalaat of de hem/haar bekende informatie achterhoudt, geldt er een opeisbare boete van € 7.000,- door Imperial Security & Safety. Voormelde bedragen zijn dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Na ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde artikel van kracht twaalf (12) maanden na datum der ontbinding.

 

Artikel 12. Geheimhouding

Artikel 12.1

Opdrachtgever verplicht zich alle informatie afkomstig van Imperial Security & Safety omtrent het offerte – en onderhandelingstraject waaronder prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorts verplicht opdrachtgever zich alle informatie omtrent de bedrijfsvoering en de onderneming van Imperial Security & Safety, opgedaan tijdens het offerte – en onderhandelingstraject, tijdens de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst met Imperial Security & Safety, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorgaande geheimhouding heeft slechts betrekking op informatie die niet reeds algemene bekendheid geniet.

 

Artikel 12.2

Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in artikel 12.1 door opdrachtgever, maakt opdrachtgever boete plichtig jegens Imperial Security & Safety. De verschuldigde boete bedraagt € 4.000,- (vierduizend euro) per overtreding, en geeft daarnaast het recht aan Imperial Security & Safety om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 13.1

Op de overeenkomsten, gesloten tussen opdrachtgever en Imperial Security & Safety, is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13.2

Alle geschillen, die voortvloeien en verband houden met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Imperial Security & Safety, zullen  worden voorgelegd aan de door Imperial Security & Safety verkozen Arrondissementsrechtbank of enige andere inzake bevoegde rechter.

 

Download de algemene voorwaarden in PDF